Dòng c?t Zorbax_Agilent

AGILENT

Cột Sắc Ký Lỏng

Cột phân tích

Dòng c?t Zorbax_Agilent
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Zorbax

ZORBAX là m?t trong nh?ng dòng c?t s?c ký l?ng pha ??o ph? bi?n nh?t c?a Agilent. C?t ZORBAX v?i pha t?nh h?t x?p truy?n th?ng‚ cung c?p hi?u n?ng và ?? phân gi?i t?t. T? c?t HPLC ??n UPLC; c?t ZORBAX Eclipse Plus ??n các c?t ZORBAX Eclipse XDB‚ ZORBAX Extend‚ ZORBAX Original...‚ dòng c?t ZORBAX c?a Agilent có ?? lo?i pha t?nh và kích th??c cho phép b?n tho?i mái l?a ch?n ?? phù h?p v?i ?ng d?ng c?a mình

 

M?t lo?t các dòng c?t dành cho nh?ng ?ng d?ng phân tích phân t? nh?: c?t InfinityLab Poroshell 120 v?i công ngh? h?t lõi r?n hi?n ??i; c?t ZORBAX‚ Polaris và Pursuit v?i pha t?nh h?t x?p truy?n th?ng; c?t Hi-Plex chuyên d?ng cho phân tích ???ng và Acid h?u c?...

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE