AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Mid Polarity

VF (Varian Factor Four)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
VF-35

VF-35

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Type ⯆ Film Thickness ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Type Film Thickness Giá
CP5887 VF-35ms 10m x 0.15mm x 0.15um VF-35ms 10 m 0.15 mm G28 G32 0.15 um VND
CP5889 VF-35ms 20m x 0.15mm x 0.15um VF-35ms 20 m 0.15 mm G28 G32 0.15 um VND
CP8874 VF-35ms 15m x 0.25mm x 0.25um VF-35ms 15 m 0.25 mm G28 G32 0.25 um VND
CP8875 VF-35ms 30m x 0.25mm x 0.10um VF-35ms 30 m 0.25 mm G28 G32 0.1 um VND
CP8877 VF-35ms 30m x 0.25mm x 0.25um VF-35ms 30 m 0.25 mm G28 G32 0.25 um VND
CP8878 VF-35ms 30m x 0.25mm x 0.50um VF-35ms 30 m 0.25 mm G28 G32 0.5 um VND
CP8879 VF-35ms 30m x 0.25mm x 1.0um VF-35ms 30 m 0.25 mm G28 G32 1 um VND
CP8880 VF-35ms 60m x 0.25mm x 0.25um VF-35ms 60 m 0.25 mm G28 G32 0.25 um VND
CP8882 VF-35ms 30m x 0.32mm x 0.25um VF-35ms 30 m 0.32 mm G28 G32 0.25 um VND
CP8883 VF-35ms 30m x 0.32mm x 0.50um VF-35ms 30 m 0.32 mm G28 G32 0.5 um VND
CP8884 VF-35ms 30m x 0.32mm x 1.0um VF-35ms 30 m 0.32 mm G28 G32 1 um VND
CP9026 VF-35ms 30m x0.25mm x0.25um +5m EZ-Guard VF-35ms 30 m 0.25 mm G28 G32 0.25 um VND
CP9027 VF-35ms 30m x.25mm x.25um +10m EZ-Guard VF-35ms 30 m 0.25 mm G28 G32 0.25 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE