AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Mid Polarity

VF (Varian Factor Four)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
VF-1701

VF-1701

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Film Thickness ⯆ Type ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Film Thickness Type Giá
CP9070 VF-1701 Pesticides 30m x 0.25mm x 0.25um VF-1701 Pesticides 30 m 0.25 mm 0.25 um VND
CP9071 VF-1701 Pesticides 30m x 0.32mm x 0.25um VF-1701 Pesticides 30 m 0.32 mm 0.25 um VND
CP9072 VF-1701 Pesticides 50m x 0.25mm x 0.25um VF-1701 Pesticides 50 m 0.25 mm 0.25 um VND
CP9145 VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.15um VF-1701ms 20 m 0.15 mm 0.15 um G46 VND
CP9146 VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.60um VF-1701ms 20 m 0.15 mm 0.6 um G46 VND
CP9148 VF-1701ms 15m x 0.25mm x 0.25um VF-1701ms 15 m 0.25 mm 0.25 um G46 VND
CP9148-INT VF-1701ms 15m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo VF-1701ms 15 m 0.25 mm 0.25 um G46 VND
CP9150 VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.15um VF-1701ms 30 m 0.25 mm 0.15 um G46 VND
CP9151 VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um VF-1701ms 30 m 0.25 mm 0.25 um G46 VND
CP9151-INT VF-1701ms 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo VF-1701ms 30 m 0.25 mm 0.25 um G46 VND
CP9151I5 VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 in VF-1701ms 30 m 0.25 mm 0.25 um G46 VND
CP9152 VF-1701ms 30m x 0.25mm x 1.0um VF-1701ms 30 m 0.25 mm 1 um G46 VND
CP9154 VF-1701ms 60m x 0.25mm x 0.25um VF-1701ms 60 m 0.25 mm 0.25 um G46 VND
CP9156 VF-1701ms 60m x 0.25mm x 1.0um VF-1701ms 60 m 0.25 mm 1 um G46 VND
CP9162 VF-1701ms 30m x 0.32mm x 0.25um VF-1701ms 30 m 0.32 mm 0.25 um G46 VND
CP9163 VF-1701ms 30m x 0.32mm x 1.0um VF-1701ms 30 m 0.32 mm 1 um G46 VND
CP9165 VF-1701ms 60m x 0.32mm x 0.25um VF-1701ms 60 m 0.32 mm 0.25 um G46 VND
CP9166 VF-1701ms 60m x 0.32mm x 1.0um VF-1701ms 60 m 0.32 mm 1 um G46 VND
CP9170 VF-1701ms 30m x 0.53mm x 0.50um VF-1701ms 30 m 0.53 mm 0.5 um G46 VND
CP9171 VF-1701ms 30m x 0.53mm x 1.0um VF-1701ms 30 m 0.53 mm 1 um G46 VND
CP9176 VF-1701ms 30m x.25mm x.25um +5m EZ-Guard VF-1701ms 30 m 0.25 mm 0.25 um G46 VND
CP9177 VF-1701ms 30m x.25mm x.25um+10m EZ-Guard VF-1701ms 30 m 0.25 mm 0.25 um G46 VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE