Phân tích Glyphosate và các thuốc trừ sâu phân cực trong nước

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

SẢN PHẨM XỬ LÝ MẪU

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

PHÂN TÍCH GLYPHOSATE VÀ CÁC THUỐC TRỪ SÂU PHÂN CỰC KHÁC

TRONG NƯỚC UỐNG VÀ NƯỚC BỀ MẶT


Việc định lượng Glyphosate và các thuốc trừ sâu phân cực khác ở nồng độ ng/L trong nước uống và nước bề mặt thực sự là một thách thức. Agilent đã xây dựng một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả sử dụng cột Poroshell 120 CS-C18 và thiết bị sắc ký lỏng khối phổ để phân tích các hợp chất Glyphosate‚ Glufosinate‚ AMPA‚ HEPA‚ MPPA‚ NAG‚ Ethephon‚ Fosety.


Ưu điểm:

  ► Giới hạn phát hiện phương pháp (MDL): 10 ng/L (ppt) đối với Glyphosate trong nước uống

  ► Không pha loãng mẫu‚ có thể tiêm lượng mẫu lớn

   Sử dụng pha động 0.1% formic acid thông thường

 

Sắc ký đồ của 8 hợp chất thuốc trừ sâu ở nồng độ 10 µg/L 

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE