AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

Biochromatography

PLRP-S
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
PLRP-S Prep to Process

PLRP-S Prep to Process

Lọc theo: Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆ Pore Size ⯆ Type ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
PL1112-1801 PLRP-S 8uM 300A 50X7.5MM 50 mm 7.5 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1112-1802 PLRP-S 1000A 8uM 50X7.5MM 50 mm 7.5 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1112-1803 PLRP-S 4000A 8uM 50X7.5MM 50 mm 7.5 mm 8 um 4000 A L21 VND
PL1112-3801 PLRP-S 300A 8uM 150X7.5mm 150 mm 7.5 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1112-3802 PLRP-S 1000A 8uM 150X7.5MM 150 mm 7.5 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1112-6801 PLRP-S 300A 8uM 300X7.5MM 300 mm 7.5 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1112-6802 PLRP-S 1000A 8uM 300X7.5MM 300 mm 7.5 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1212-1102 PLRP-S 1000A 10uM 50X25MM 50 mm 25 mm 10 um 1000 A L21 VND
PL1212-1103 PLRP-S 4000A 10uM 50X25MM 50 mm 25 mm 10 um 4000 A L21 VND
PL1212-3100 PLRP-S 100A 10uM 150X25MM 150 mm 25 mm 10 um 100 A L21 VND
PL1212-3101 PLRP-S 300A 10uM 150X25MM 150 mm 25 mm 10 um 300 A L21 VND
PL1212-3102 PLRP-S 1000A 10uM 150X25MM 150 mm 25 mm 10 um 1000 A L21 VND
PL1212-3103 PLRP-S 4000A 10uM 150X25MM 150 mm 25 mm 10 um 4000 A L21 VND
PL1212-3702 PLRP-S 1000A 30uM 150X25MM 150 mm 25 mm 30 um 1000 A L21 VND
PL1212-3703 PLRP-S 4000A 30uM 150X25MM 150 mm 25 mm 30 um 4000 A L21 VND
PL1212-3800 PLRP-S 100A 8uM 150X25MM 150 mm 25 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1212-3801 PLRP-S 300A 8uM 150X25MM 150 mm 25 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1212-6100 PLRP-S 100A 10uM 300X25MM 300 mm 25 mm 10 um 100 A L21 VND
PL1212-6101 PLRP-S 300A 10uM 300X25MM 300 mm 25 mm 10 um 300 A L21 VND
PL1212-6200 PLRP-S 100A 15-20uM 300X25MM 300 mm 25 mm 15 - 20 um 100 A L21 VND
PL1212-6201 PLRP-S 300A 15-20uM 300X25MM 300 mm 25 mm 15 - 20 um 300 A L21 VND
PL1212-6400 PLRP-S 100A 10-15uM 300X25MM 300 mm 25 mm 10 - 15 um 100 A L21 VND
PL1212-6401 PLRP-S 300A 10-15uM 300X25MM 300 mm 25 mm 10 - 15 um 300 A L21 VND
PL1212-6800 PLRP-S 100A 8uM 300X25MM 300 mm 25 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1212-6801 PLRP-S 300A 8uM 300X25MM 300 mm 25 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1712-3100 PLRP-S 100A 10uM 150X50MM 150 mm 50 mm 10 um 100 A L21 VND
PL1712-3101 PLRP-S 300A 10uM 150X50MM 150 mm 50 mm 10 um 300 A L21 VND
PL1712-3102 PLRP-S 1000A 10uM 150X50MM 150 mm 50 mm 10 um 1000 A L21 VND
PL1712-3103 PLRP-S 4000A 10uM 150X50MM 150 mm 50 mm 10 um 4000 A L21 VND
PL1712-3200 PLRP-S 100A 15-20uM 150X50MM 150 mm 50 mm 15 - 20 um 100 A L21 VND
PL1712-3201 PLRP-S 300A 15-20uM 150X50MM 150 mm 50 mm 15 - 20 um 300 A L21 VND
PL1712-3400 PLRP-S 100A 10-15uM 150X50MM 150 mm 50 mm 10 - 15 um 100 A L21 VND
PL1712-3401 PLRP-S 300A 10-15uM 150X50MM 150 mm 50 mm 10 - 15 um 300 A L21 VND
PL1712-3702 PLRP-S 1000A 30uM 150X50MM 150 mm 50 mm 30 um 1000 A L21 VND
PL1712-3703 PLRP-S 4000A 30uM 150X50MM 150 mm 50 mm 30 um 4000 A L21 VND
PL1712-3800 PLRP-S 100A 8uM 150X50MM 150 mm 50 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1712-3801 PLRP-S 300A 8uM 150X50MM 150 mm 50 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1712-5703 PLRP-S 4000A, 30um. 250 x 50.0mm 250 mm 50 mm 30 um 4000 A L21 VND
PL1712-6800 PLRP-S 100A 8uM 300X50MM 300 mm 50 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1712-6801 PLRP-S 300A 8uM 300X50MM 300 mm 50 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1812-3102 PLRP-S 1000A 30uM 300X100MM 300 mm 100 mm 30 um 1000 A L21 VND
PL1812-3103 PLRP-S 4000A 30uM 300X100MM 300 mm 100 mm 30 um 4000 A L21 VND
PL1812-6100 PLRP-S 100A 10uM 300X100MM 300 mm 100 mm 10 um 100 A L21 VND
PL1812-6101 PLRP-S 300A 10uM 300X100MM 300 mm 100 mm 10 um 300 A L21 VND
PL1812-6200 PLRP-S 100A 15-20uM 300X100MM 300 mm 100 mm 15 - 20 um 100 A L21 VND
PL1812-6201 PLRP-S 300A 15-20uM 300X100MM 300 mm 100 mm 15 - 20 um 300 A L21 VND
PL1812-6400 PLRP-S 100A 10-15uM 300X100MM 300 mm 100 mm 10 - 15 um 100 A L21 VND
PL1812-6401 PLRP-S 300A 10-15uM 300X100MM 300 mm 100 mm 10 - 15 um 300 A L21 VND
PL1812-6800 PLRP-S 100A 8uM 300X100MM 300 mm 100 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1E12-5703 PLRP-S 4000A, 30um. 250 x 21.2mm 250 mm 21.2 mm 30 um 4000 A L21 VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE