AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

Analytical

PLRP-S
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
PLRP-S Analytical

PLRP-S Analytical

Lọc theo: Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆ Pore Size ⯆ Type ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
PL1111-3500 PLRP-S 100A 5uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 5 um 100 A L21 VND
PL1112-1803CU PLRP-S 4000A 8uM, 50X7.5MM for Curevac 50 mm 7.5 mm 8 um 4000 A L21 VND
PL1112-6800 PLRP-S 100A 8uM 300X7.5MM 300 mm 7.5 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1212-4100 PLRP-S 25X25mm guard 10u 25 mm 25 mm 10 um 100 A L21 VND
PL1212-4201 PLRP-S 300A 20uM 25X25MM GUARD COLUMN 25 mm 25 mm 20 um 300 A L21 VND
PL1212-4800 PLRP-S 25X25mm guard 1/16in 8u 25 mm 25 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1312-1300 PLRP-S 100A 3uM 50X1.0MM 50 mm 1 mm 3 um 100 A L21 VND
PL1312-1301 PLRP-S 300A 3uM 50X1.0MM 50 mm 1 mm 3 um 300 A L21 VND
PL1312-1500 PLRP-S 100A 5um 50 X 1.0 mm 50 mm 1 mm 5 um 100 A L21 VND
PL1312-1501 PLRP-S 300A 5uM 50X1.0MM 50 mm 1 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1312-1502 PLRP-S 1000A 5uM 50X1.0MM 50 mm 1 mm 5 um 1000 A L21 VND
PL1312-1503 PLRP-S 4000A 5uM 50X1.0MM 50 mm 1 mm 5 um 4000 A L21 VND
PL1312-1802 PLRP-S 1000A 8uM 50X1.0MM 50 mm 1 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1312-1803 PLRP-S 4000A 8uM 50X1.0MM 50 mm 1 mm 8 um 4000 A L21 VND
PL1312-3300 PLRP-S 100A 3uM 150X1.0MM 150 mm 1 mm 3 um 100 A L21 VND
PL1312-3301 PLRP-S 300A 3uM 150X1.0MM 150 mm 1 mm 3 um 300 A L21 VND
PL1312-3501 PLRP-S 300A 5uM 150X1.0MM 150 mm 1 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1512-1300 PLRP-S 100A 3uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 3 um 100 A L21 VND
PL1512-1301 PLRP-S 300A 3uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 3 um 300 A L21 VND
PL1512-1500 PLRP-S 100A 5uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 5 um 100 A L21 VND
PL1512-1501 PLRP-S 300A 5uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1512-1502 PLRP-S 1000A 5uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 5 um 1000 A L21 VND
PL1512-1503 PLRP-S 4000A 5uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 5 um 4000 A L21 VND
PL1512-1801 PLRP-S 300A 8uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1512-1802 PLRP-S 1000A 8uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1512-1803 PLRP-S 4000A 8uM 50X4.6MM 50 mm 4.6 mm 8 um 4000 A L21 VND
PL1512-3100 PLRP-S 100A 10uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 10 um 100 A L21 VND
PL1512-3101 PLRP-S 300A 10uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 10 um 300 A L21 VND
PL1512-3102 PLRP-S 1000A 10uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 10 um 1000 A L21 VND
PL1512-3103 PLRP-S 4000A 10uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 10 um 4000 A L21 VND
PL1512-3200 PLRP-S 100A 15-20uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 15 - 20 um 100 A L21 VND
PL1512-3201 PLRP-S 300A 15-20uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 15 - 20 um 300 A L21 VND
PL1512-3300 PLRP-S 100A 3uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 3 um 100 A L21 VND
PL1512-3301 PLRP-S 300A 3uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 3 um 300 A L21 VND
PL1512-3400 PLRP-S 100A 10-15uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 10 - 15 um 100 A L21 VND
PL1512-3401 PLRP-S 300A 10-15uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 10 - 15 um 300 A L21 VND
PL1512-3501 PLRP-S 300A 5uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1512-3702 PLRP-S 1000A 30uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 30 um 1000 A L21 VND
PL1512-3703 PLRP-S 4000A 30uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 30 um 4000 A L21 VND
PL1512-3800 PLRP-S 100A 8uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1512-3801 PLRP-S 300A 8uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1512-3802 PLRP-S 1000A 8uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1512-3803 PLRP-S 4000A 8uM 150X4.6MM 150 mm 4.6 mm 8 um 4000 A L21 VND
PL1512-5100 PLRP-S 100A 10uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 10 um 100 A L21 VND
PL1512-5101 PLRP-S 300A 10uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 10 um 300 A L21 VND
PL1512-5102 PLRP-S 1000A 10uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 10 um 1000 A L21 VND
PL1512-5103 PLRP-S 4000A 10uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 10 um 4000 A L21 VND
PL1512-5200 PLRP-S 100A 15-20uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 15 - 20 um 100 A L21 VND
PL1512-5201 PLRP-S 300A 15-20uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 15 - 20 um 300 A L21 VND
PL1512-5400 PLRP-S 100A 10-15uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 10 - 15 um 100 A L21 VND
PL1512-5401 PLRP-S 300A 10-15uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 10 - 15 um 300 A L21 VND
PL1512-5500 PLRP-S 100A 5uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 5 um 100 A L21 VND
PL1512-5501 PLRP-S 300A 5uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1512-5702 PLRP-S 1000A 30uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 30 um 1000 A L21 VND
PL1512-5703 PLRP-S 4000A 30uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 30 um 4000 A L21 VND
PL1512-5800 PLRP-S 100A 8uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1512-5801 PLRP-S 300A 8uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1512-5802 PLRP-S 1000A 8uM 250X4.6MM 250 mm 4.6 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1612-1801 PLRP-S GUARD CARTRIDGES 5X3MM (X2) 5 mm 3 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1912-1300 PLRP-S 100A 3uM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 3 um 100 A L21 VND
PL1912-1301 PLRP-S 300A 3uM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 3 um 300 A L21 VND
PL1912-1500 PLRP-S 100A 5uM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 5 um 100 A L21 VND
PL1912-1501 PLRP-S 300A 5uM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1912-1502 PLRP-S 1000A 5UM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 5 um 1000 A L21 VND
PL1912-1503 PLRP-S 4000A 5uM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 5 um 4000 A L21 VND
PL1912-1801 PLRP-S 300A 8uM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1912-1802 PLRP-S 1000A 8uM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1912-1803 PLRP-S 4000A 8uM 50X2.1MM 50 mm 2.1 mm 8 um 4000 A L21 VND
PL1912-3300 PLRP-S 100A 3uM 150X2.1MM 150 mm 2.1 mm 3 um 100 A L21 VND
PL1912-3301 PLRP-S 300A 3uM 150X2.1MM 150 mm 2.1 mm 3 um 300 A L21 VND
PL1912-3500 PLRP-S 100A 5uM 150X2.1MM 150 mm 2.1 mm 5 um 100 A L21 VND
PL1912-3501 PLRP-S 300A 5uM 150X2.1MM 150 mm 2.1 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1912-3800 PLRP-S 8uM 100A 150X2.1MM 150 mm 2.1 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1912-3801 PLRP-S 300A 8uM 150X2.1MM 150 mm 2.1 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1912-3802 PLRP-S 1000A 8uM 150X2.1MM 150 mm 2.1 mm 8 um 1000 A L21 VND
PL1912-3803 PLRP-S 4000A 8uM 150X2.1MM 150 mm 2.1 mm 8 um 4000 A L21 VND
PL1912-5500 PLRP-S 100A 5uM 250X2.1MM 250 mm 2.1 mm 5 um 100 A L21 VND
PL1912-5501 PLRP-S 300A 5uM 250X2.1MM 250 mm 2.1 mm 5 um 300 A L21 VND
PL1912-5800 PLRP-S 8uM 100A 250X2.1MM 250 mm 2.1 mm 8 um 100 A L21 VND
PL1912-5801 PLRP-S 300A 8uM 250X2.1MM 250 mm 2.1 mm 8 um 300 A L21 VND
PL1912-5802 PLRP-S 8uM 1000A 250X2.1MM 250 mm 2.1 mm 8 um 1000 A L21 VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE