AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Low Polarity

DB (J&W)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
DB-5

DB-5

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Type ⯆ Film Thickness ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Type Film Thickness Giá
009-1075 DB-5, 60m, 1.5um, with 0.5m deact DB-5 60 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
121-5012 DB-5 10m, 0.18mm, 0.18u DB-5 10 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5012E 5in cage DB-5 10m, 0.18mm, 0.18um DB-5 10 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5012LTM DB-5 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM DB-5 10 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5013 DB-5 10m, 0.18mm, 0.40u DB-5 10 m 0.18 mm G27 G36 0.4 um VND
121-5013LTM DB-5 10m, 0.18mm, 0.40um, LTM DB-5 10 m 0.18 mm G27 G36 0.4 um VND
121-5022 DB-5 20m, 0.18mm, 0.18u DB-5 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5022E 5in cage DB-5 20m, 0.18mm, 0.18um DB-5 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5023 DB-5 20m, 0.18mm, 0.40u DB-5 20 m 0.18 mm G27 G36 0.4 um VND
121-5042 DB-5 40m,.18mm-.18u DB-5 40 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5512 DB-5MS 10m, 0.18mm, 0.18um DB-5ms 10 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5512UI DB-5msUI 10m x 0.18mm, 0.18um DB-5ms UI 10 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5522 DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5522-INT DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5522E 5in cage DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5522LTM DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5522UI DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um DB-5ms UI 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5522UI-INT DB-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.18um,Intuvo DB-5ms UI 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5522UILTM DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM DB-5ms UI 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5523 DB-5ms 20m, 0.18mm, 0.36um DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.36 um VND
121-5523LTM DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.36 um VND
121-5523UI DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.36um DB-5ms UI 20 m 0.18 mm G27 G36 0.36 um VND
121-5523UI-INT DB-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.36um,Intuvo DB-5ms UI 20 m 0.18 mm G27 G36 0.36 um VND
121-5523UILTM DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.36um,LTM DB-5ms UI 20 m 0.18 mm G27 G36 0.36 um VND
121-5532 DB-5MS 30m, 0.18mm, 0.18um DB-5ms 30 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5542 DB-5MS 40m, 0.18mm, 0.18u DB-5ms 40 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5621 DB-5.625 20m, 0.18mm, 0.18um DB-5.625 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
121-5622 DB-5.625 20m, 0.18mm, 0.36um DB-5.625 20 m 0.18 mm G27 G36 0.36 um VND
122-5002LTM DB-5 10 m, 0.25 mm, 0.25 um, LTM DB-5 10 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5011 DB-5 15m, 0.25mm, 0.10u DB-5 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5012 DB-5 15m, 0.25mm, 0.25u DB-5 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5012E 5inch cage, DB-5 15m, 0.25mm, 0.25um DB-5 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5012LTM DB-5 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM DB-5 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5013 DB-5 15m, 0.25mm, 1.00u DB-5 15 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-501E DB-5 15m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage DB-5 15 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5022 DB-5 25m, 0.25mm, 0.25u DB-5 25 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5031 DB-5 30m, 0.25mm, 0.10u DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5032 DB-5 30m, 0.25mm, 0.25u DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5032-INT DB-5 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5032-KEY DB-5 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5032E 5inch cage DB-5 30m,.25mm,.25u DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5032LTM DB-5 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5033 DB-5 30m, 0.25mm, 1.00u DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5033E 5inch cage, DB-5 30m, 0.25mm, 1.00um DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5033LTM DB-5 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-503E DB-5 30m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-503ELTM DB-5 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM DB-5 30 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5052 DB-5 50m, 0.25mm, 0.25u DB-5 50 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5061 DB-5 60m, 0.25mm, 0.10u DB-5 60 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5062 DB-5 60m, 0.25mm, 0.25u DB-5 60 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5062E 5inch cage, DB-5 60m, 0.25mm, 0.25um DB-5 60 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5063 DB-5 60m, 0.25mm, 1.00u DB-5 60 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5063E 5inch cage, DB-5 60m, 0.25mm, 1.00um DB-5 60 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-506E DB-5 60m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage DB-5 60 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5511 DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10u DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5511LTM DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um, LTM DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5512 DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25u DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5512E 5in cage DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5512LTM DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5512UI DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms UI 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5512UI-INT DB-5MS UI 15m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo DB-5ms UI 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5512UILTM DB-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,0.25um,LTM DB-5ms UI 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5513 DB-5MS 15m, 0.25mm, 1.00u DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5513UI DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 1.0um DB-5ms UI 15 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5516 DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50u DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5516-INT DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50um, Intuvo DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5522 DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25u DB-5ms 25 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5522UI DB-5MS Ultra Inert 25m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms UI 25 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5522UILTM DB-5MS Ultra Inert 25m,0.25mm,0.25um,LTM DB-5ms UI 25 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5531 DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.10u DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5532 DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532-INT DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532-KEY DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532E 5in cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532G DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532LTM DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532UI-INT DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532UI-KEY DB-5MS UI 30m,0.25mm,0.25um w/Smart Key DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532UIE 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5532UILTM DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5533 DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00u DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5533E 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1 DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5533G DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um, 10m DRGRD DB-5ms 30 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
122-5533LTM DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5533UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5533UIE 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 1.0um DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5536 DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5536E 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5536G DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, 10m DRGRD DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5536UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5536UI-INT DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.50um, Intuvo DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 0.5 um VND
122-5552 DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25u DB-5ms 50 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5552UI DB-5MS Ultra Inert 50m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms UI 50 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5561 DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.10u DB-5ms 60 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5562 DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u DB-5ms 60 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5562-KEY DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key DB-5ms 60 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5562E 5inch cage, DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms 60 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5562G DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD DB-5ms 60 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5562UI DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms UI 60 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5562UI-INT DB-5MS UI 60m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo DB-5ms UI 60 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5563 DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00u DB-5ms 60 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-5563UI DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 1.0um DB-5ms UI 60 m 0.25 mm G27 G36 1 um VND
122-55H2UI DB-5MS Ultra Inert 10m, 0.25mm, 0.25um DB-5ms UI 10 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
122-5631 DB-5.625 30m, 0.25mm, 0.25u DB-5.625 30 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-5631G5 DB-5.625, 30m, 0.25mm, 0.25um, 5m DRGD DB-5.625 30 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-5632 DB-5.625 30m, 0.25mm, 0.50u DB-5.625 30 m 0.25 mm 0.5 um VND
122-5633 DB-5.625 30m, 0.25mm, 1.00u DB-5.625 30 m 0.25 mm 1 um VND
122-5661 DB-5.625 60m,.25mm-.25u DB-5.625 60 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-5711 DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10u DB-5ht 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5711-INT DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10um,Intuvo DB-5ht 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5711-KEY DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10um w/Smart Key DB-5ht 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5711E 5inch cage, DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10um DB-5ht 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5731 DB-5HT 30m, 0.25mm, 0.10u DB-5ht 30 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5731-INT DB-5HT 30m, 0.25mm, 0.10um,Intuvo DB-5ht 30 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
122-5731LTM DB-5HT 30m, 0.25mm, 0.10um, LTM DB-5ht 30 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5003LTM DB-5 5m, 0.32mm, 1.0um, LTM DB-5 5 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-500E DB-5 10m, 0.32mm, 0.50um, 7in cage DB-5 10 m 0.32 mm G27 G36 0.5 um VND
123-500ELTM DB-5 10m,0.32mm,0.50um,LTM DB-5 10 m 0.32 mm G27 G36 0.5 um VND
123-5011 DB-5 15m, 0.32mm, 0.10u DB-5 15 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5011LTM DB-5 15m, 0.32mm, 0.10um, LTM DB-5 15 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5012 DB-5 15m, 0.32mm, 0.25u DB-5 15 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5012E 5inch cage, DB-5 15m,.32mm,.25u DB-5 15 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5012LTM DB-5 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM DB-5 15 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5013 DB-5 15m, 0.32mm, 1.00u DB-5 15 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5013E 5inch cage, DB-5 15m, 0.32mm, 1.00um DB-5 15 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5013LTM DB-5 15m, 0.32mm, 1.0um, LTM DB-5 15 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5022 DB-5 25m,.32mm-.25u DB-5 25 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5026 DB-5 25m, 0.32mm, 0.52u DB-5 25 m 0.32 mm G27 G36 0.52 um VND
123-502D DB-5 25m,.32mm-.17u DB-5 25 m 0.32 mm G27 G36 0.17 um VND
123-502F DB-5 25m,.32mm-1.05u DB-5 25 m 0.32 mm G27 G36 1.05 um VND
123-5031 DB-5 30m, 0.32mm, 0.10u DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5032 DB-5 30m, 0.32mm, 0.25u DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5032-INT DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um, Intuvo DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5032-KEY DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5032E 5inch cage DB-5, 0.32mm,30m,0.25um DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5032LTM DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5033 DB-5 30m, 0.32mm, 1.00u DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5033E 5inch cage, DB-5 30m, 0.32mm, 1.00um DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5034 DB-5, 30m x 0.32mm x 3.0um DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 3 um VND
123-5034-INT DB-5, 30m x 0.32mm x 3.0um, Intuvo DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 3 um VND
123-503B DB-5 30m,.32mm-1.5u DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 1.5 um VND
123-503BLTM DB-5 30m, 0.32mm, 1.50um, LTM DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 1.5 um VND
123-503E DB-5 30m, 0.32mm, 0.5um, 7inch cage DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 0.5 um VND
123-503ELTM DB-5 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM DB-5 30 m 0.32 mm G27 G36 0.5 um VND
123-5052 DB-5 50m,.32mm-.25u DB-5 50 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5053 DB-5 50m, 0.32mm, 1.00u DB-5 50 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5056 DB-5 50m,.32mm-.52u DB-5 50 m 0.32 mm G27 G36 0.52 um VND
123-5062 DB-5 60m, 0.32mm, 0.25u DB-5 60 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5063 DB-5 60m, 0.32mm, 1.00u DB-5 60 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5063E 5inch cage, DB-5 60m, 0.32mm, 1.00um DB-5 60 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5511 DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10u DB-5ms 15 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5512 DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u DB-5ms 15 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5512LTM DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM DB-5ms 15 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5513 DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00u DB-5ms 15 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5526 DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52u DB-5ms 25 m 0.32 mm G27 G36 0.52 um VND
123-5531 DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10u DB-5ms 30 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5532 DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25u DB-5ms 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5532E 5inch cage DB-5ms, 0.32mm, 30m, 0.25mm DB-5ms 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5532UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um DB-5ms UI 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5532UI-INT DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo DB-5ms UI 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5532UIE 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um DB-5ms 30 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5533 DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.00u DB-5ms 30 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5533UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um DB-5ms UI 30 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5536 DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50u DB-5ms 30 m 0.32 mm G27 G36 0.5 um VND
123-5536LTM DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM DB-5ms 30 m 0.32 mm G27 G36 0.5 um VND
123-5536UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um DB-5ms UI 30 m 0.32 mm G27 G36 0.5 um VND
123-5561 DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10u DB-5ms 60 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5562 DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25u DB-5ms 60 m 0.32 mm G27 G36 0.25 um VND
123-5563 DB-5MS 60m, 0.32mm, 1.00u DB-5ms 60 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5563UI DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um DB-5ms UI 60 m 0.32 mm G27 G36 1 um VND
123-5566 DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um DB-5ms 60 m 0.32 mm G27 G36 0.5 um VND
123-5631 DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.25u DB-5.625 30 m 0.32 mm 0.25 um VND
123-5632 DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.50u DB-5.625 30 m 0.32 mm 0.5 um VND
123-5701 DB-5ht 10m, 0.32mm, 0.10um DB-5ht 10 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5701LTM DB-5HT 10m, 0.32mm, 0.10um, LTM DB-5ht 10 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5711 DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10u DB-5ht 15 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5711E 5inch cage, DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10um DB-5ht 15 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5731 DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10u DB-5ht 30 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-5731E 5inch cg DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10um DB-5ht 30 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
123-57J1-INT DB-5ht 5m, 0.32mm, 0.10um, Intuvo DB-5ht 6 m 0.32 mm G27 G36 0.1 um VND
124-5032 DB-5 30m, 0.45mm, 1.27u DB-5 30 m 0.45 mm G27 G36 1.27 um VND
124-5037 DB-5 30m,.45mm-.42u DB-5 30 m 0.45 mm G27 G36 VND
125-5012 DB-5 15m, 0.53mm, 1.50u DB-5 15 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
125-5012E 5inch cage, DB-5 15m, 0.53mm, 1.50um DB-5 15 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
125-5017 DB-5 15m, 0.53mm, 0.50u DB-5 15 m 0.53 mm G27 G36 0.5 um VND
125-501J DB-5 15m, 0.53mm, 1.00u DB-5 15 m 0.53 mm G27 G36 1 um VND
125-501K DB-5 15m, 0.53mm, 0.25u DB-5 15 m 0.53 mm G27 G36 0.25 um VND
125-5025 DB-5 25m,.53mm-5.0u DB-5 25 m 0.53 mm G27 G36 5 um VND
125-5032 DB-5 30m, 0.53mm, 1.50u DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
125-5032E 5in cage, DB-5 30m, 0.53mm, 1.50 DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
125-5032LTM DB-5 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
125-5034 DB-5 30m, 0.53mm, 3.00u DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 3 um VND
125-5035 DB-5 30m, 0.53mm, 5.00u DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 5 um VND
125-5035E 5inch cage, DB-5 30m, 0.53mm, 5.00um DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 5 um VND
125-5035LTM DB-5 30m, 0.53mm, 5.00um, LTM DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 5 um VND
125-5037 DB-5 30m, 0.53mm, 0.50u DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 0.5 um VND
125-503B DB-5 30m,.53mm-2.65u DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 2.65 um VND
125-503D DB-5 30m, 0.53mm, 0.88u DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 0.88 um VND
125-503J DB-5 30m, 0.53mm, 1.00u DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 1 um VND
125-503K DB-5 30m, 0.53mm, 0.25u DB-5 30 m 0.53 mm G27 G36 0.25 um VND
125-5062 DB-5 60m, 0.53mm, 1.50u DB-5 60 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
125-5065 DB-5 60m, 0.53mm, 5.00u DB-5 60 m 0.53 mm G27 G36 5 um VND
125-5065E 5inch cage, DB-5 60m, 0.53mm, 5.00um DB-5 60 m 0.53 mm G27 G36 5 um VND
125-50HB DB-5 10m, 0.53mm, 2.65u DB-5 10 m 0.53 mm G27 G36 2.65 um VND
125-5512 DB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50u DB-5ms 15 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
125-5532 DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50u DB-5ms 30 m 0.53 mm G27 G36 1.5 um VND
125-5537 DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50u DB-5ms 30 m 0.53 mm G27 G36 0.5 um VND
125-5537G DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, 10m DRGRD DB-5ms 30 m 0.53 mm G27 G36 0.5 um VND
125-553J DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.00u DB-5ms 30 m 0.53 mm G27 G36 1 um VND
125-553JLTM DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM DB-5ms 30 m 0.53 mm G27 G36 1 um VND
127-5012 DB-5 10m, 0.10mm, 0.10u DB-5 10 m 0.1 mm G27 G36 0.1 um VND
127-5012E 5in cage DB-5 10m, 0.10mm, 0.10um DB-5 10 m 0.1 mm G27 G36 0.1 um VND
127-5012LTM DB-5 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM DB-5 10 m 0.1 mm G27 G36 0.1 um VND
127-5013 DB-5 10m, 0.10mm, 0.40u DB-5 10 m 0.1 mm G27 G36 0.4 um VND
127-501E DB-5 10m, 0.1mm, 0.17um 7inch cage DB-5 10 m 0.1 mm G27 G36 0.17 um VND
127-501N DB-5 10m, 0.1mm, 0.33u DB-5 10 m 0.1 mm G27 G36 0.33 um VND
127-5022 DB-5 20m, 0.10mm, 0.10u DB-5 20 m 0.1 mm G27 G36 0.1 um VND
127-5022E 5in cage DB-5 20m, 0.10mm, 0.10um DB-5 20 m 0.1 mm G27 G36 0.1 um VND
127-5023 DB-5 20m, 0.10mm, 0.40u DB-5 20 m 0.1 mm G27 G36 0.4 um VND
128-5012 DB-5 12m, 0.20mm, 0.33u DB-5 12 m 0.2 mm G27 G36 0.33 um VND
128-5022 DB-5 25m, 0.20mm, 0.33u DB-5 25 m 0.2 mm G27 G36 0.33 um VND
128-5052 DB-5 50m, 0.20mm, 0.33u DB-5 50 m 0.2 mm G27 G36 0.33 um VND
128-50H7 DB-5 15m, 0.20mm, 0.20u DB-5 15 m 0.2 mm G27 G36 0.2 um VND
128-5512 DB-5MS 12m, 0.20mm, 0.33u DB-5ms 12 m 0.2 mm G27 G36 0.33 um VND
128-5522 DB-5MS 25m, 0.20mm, 0.33u DB-5ms 25 m 0.2 mm G27 G36 0.33 um VND
128-5552 DB-5MS 50m, 0.20mm, 0.33u DB-5ms 50 m 0.2 mm G27 G36 0.33 um VND
128-8522 EVDX-5MS 25m, 0.20mm, 0.33u DB-5ms EVDX 25 m 0.2 mm G27 G36 0.33 um VND
12A-5015 DB-5 10m,.150mm,1.2u DB-5 10 m 0.15 mm G27 G36 1.2 um VND
165-6626 DB-5ms UI Restrictor 5m,0.15mm,0.15um DB-5ms UI 5 m 0.15 mm G27 G36 0.15 um VND
221-5522LTM DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
221-5522UILTM DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid DB-5ms UI 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
222-5512LTM DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
222-5512UILTM DB-5msUI,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid DB-5ms UI 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
222-5532LTM DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
222-5532UILTM DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColToroid DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
222-5731LTM DB-5ht, 30m,0.25mm,0.10um, Col Toroid DB-5ht 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
G3900-63004 DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule DB-5ms 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
G3900-63005 DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColModule DB-5ms UI 30 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
G3900-63013 DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
G3900-63014 DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod DB-5ms UI 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
G3900-63030 DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.25 um VND
G3900-63033 DB-5ht,15m,0.25mm,0.10um,5975T ColMod DB-5ht 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE