AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Mid Polarity

DB (J&W)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
DB-17

DB-17

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Type ⯆ Film Thickness ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Type Film Thickness Giá
121-1722 DB-17 20m, 0.18mm, 0.18u DB-17 20 m 0.18 mm G3 G17 0.18 um VND
121-1722LTM DB-17 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM DB-17 20 m 0.18 mm G3 G17 0.18 um VND
121-1723 DB-17 20m, 0.18mm, 0.30u DB-17 20 m 0.18 mm G3 G17 0.3 um VND
121-4722 DB-17MS 20m, 0.18mm, 0.18u DB-17ms 20 m 0.18 mm G3 G17 0.18 um VND
121-4722LTM DB-17MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM DB-17ms 20 m 0.18 mm G3 G17 0.18 um VND
122-1712 DB-17 15m, 0.25mm, 0.25u DB-17 15 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-1713 DB-17 15m, 0.25mm, 0.50u DB-17 15 m 0.25 mm G3 G17 0.5 um VND
122-1713E 5inch cage, DB-17 15m, 0.25mm, 0.50um DB-17 15 m 0.25 mm G3 G17 0.5 um VND
122-1731 DB-17 30m, 0.25mm, 0.15u DB-17 30 m 0.25 mm G3 G17 0.15 um VND
122-1731E 5inch cage, DB-17 30m, 0.25mm, 0.15um DB-17 30 m 0.25 mm G3 G17 0.15 um VND
122-1732 DB-17 30m, 0.25mm, 0.25u DB-17 30 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-1732-INT DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo DB-17 30 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-1732E 5inch cage, DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um DB-17 30 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-1732LTM DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM DB-17 30 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-1733 DB-17 30m, 0.25mm, 0.50u DB-17 30 m 0.25 mm G3 G17 0.5 um VND
122-1762 DB-17 60m, 0.25mm, 0.25u DB-17 60 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-1801 DB-17HT 5m, 0.25mm, 0.15um DB-17ht 5 m 0.25 mm G3 G17 0.15 um VND
122-1811 DB-17HT 15m, 0.25mm, 0.15u DB-17ht 15 m 0.25 mm G3 G17 0.15 um VND
122-1831 DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15u DB-17ht 30 m 0.25 mm G3 G17 0.15 um VND
122-1831LTM DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15um, LTM DB-17ht 30 m 0.25 mm G3 G17 0.15 um VND
122-4711 DB-17ms 15m,.25mm,.15u DB-17ms 15 m 0.25 mm G3 G17 0.15 um VND
122-4712 DB-17MS 15m, 0.25mm, 0.25u DB-17ms 15 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-4712LTM DB-17MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM DB-17ms 15 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-4731 DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.15u DB-17ms 30 m 0.25 mm G3 G17 0.15 um VND
122-4732 DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25u DB-17ms 30 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-4732-INT DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo DB-17ms 30 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-4732E 5in cage DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25um DB-17ms 30 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-4732LTM DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM DB-17ms 30 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-4762 DB-17MS 60m, 0.25mm, 0.25u DB-17ms 60 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
122-4762-INT DB-17MS 60m, 0.25mm, 0.25um ,Intuvo DB-17ms 60 m 0.25 mm 0.25 um VND
123-1711 DB-17 15m, 0.32mm, 0.15u DB-17 15 m 0.32 mm G3 G17 0.15 um VND
123-1712 DB-17 15m, 0.32mm, 0.25u DB-17 15 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
123-1713 DB-17 15m, 0.32mm, 0.50u DB-17 15 m 0.32 mm G3 G17 0.5 um VND
123-1731 DB-17 30m, 0.32mm, 0.15u DB-17 30 m 0.32 mm G3 G17 0.15 um VND
123-1732 DB-17 30m, 0.32mm, 0.25u DB-17 30 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
123-1732-INT DB-17 30m, 0.32mm, 0.25um, Intuvo DB-17 30 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
123-1732E 5inch Cage, DB-17 30m, 0.32mm, 0. DB-17 30 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
123-1732LTM DB-17 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM DB-17 30 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
123-1733 DB-17 30m, 0.32mm, 0.50u DB-17 30 m 0.32 mm G3 G17 0.5 um VND
123-1733-INT DB-17 30m, 0.32mm, 0.50um, Intuvo DB-17 30 m 0.32 mm 0.5 um VND
123-1733E 5inch cage, DB-17 30m, 0.32mm, 0.50um DB-17 30 m 0.32 mm G3 G17 0.5 um VND
123-1762 DB-17 60m, 0.32mm, 0.25u DB-17 60 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
123-1811 DB-17HT 15m, 0.32mm, 0.15u DB-17ht 15 m 0.32 mm G3 G17 0.15 um VND
123-1831 DB-17HT 30m, 0.32mm, 0.15u DB-17ht 30 m 0.32 mm G3 G17 0.15 um VND
123-1831E 5inch cage DB-17HT 30m, 0.32mm, 0.15um DB-17ht 30 m 0.32 mm G3 G17 0.15 um VND
123-1861 DB-17HT 60m, 0.32mm, 0.15u DB-17ht 60 m 0.32 mm G3 G17 0.15 um VND
123-4712 DB-17MS 15m, 0.32mm, 0.25u DB-17ms 15 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
123-4732 DB-17MS 30m, 0.32mm, 0.25u DB-17ms 30 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
123-4732-INT DB-17MS 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo DB-17ms 30 m 0.32 mm G3 G17 0.25 um VND
125-1704 DB-17 5m, 0.53mm, 2.00u DB-17 5 m 0.53 mm G3 G17 2 um VND
125-1711 DB-17 15m,.53mm-.25u DB-17 15 m 0.53 mm G3 G17 0.25 um VND
125-1712 DB-17 15m, 0.53mm, 1.00u DB-17 15 m 0.53 mm G3 G17 1 um VND
125-1712LTM DB-17 15m, 0.53mm, 1.0um, LTM DB-17 15 m 0.53 mm G3 G17 1 um VND
125-1713 DB-17 15m,.53mm-1.5u DB-17 15 m 0.53 mm G3 G17 1.5 um VND
125-1717 DB-17 15m,.53mm-.50u DB-17 15 m 0.53 mm G3 G17 0.5 um VND
125-1731 DB-17 30m,.53mm-.25u DB-17 30 m 0.53 mm G3 G17 0.25 um VND
125-1732 DB-17 30m, 0.53mm, 1.00u DB-17 30 m 0.53 mm G3 G17 1 um VND
125-1732E 5inch cage DB-17 30m, 0.53mm, 1.00um DB-17 30 m 0.53 mm G3 G17 1 um VND
125-1732LTM DB-17 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM DB-17 30 m 0.53 mm G3 G17 1 um VND
125-1733 DB-17 30m, 0.53mm, 1.5um DB-17 30 m 0.53 mm G3 G17 1.5 um VND
125-1737 DB-17 30m,.53mm-.50u DB-17 30 m 0.53 mm G3 G17 0.5 um VND
125-1762 DB-17 60m, 0.53mm, 1.00u DB-17 60 m 0.53 mm G3 G17 1 um VND
127-1712 DB-17 10m, 0.10mm, 0.10u DB-17 10 m 0.1 mm G3 G17 0.1 um VND
127-1713 DB-17 10m, 0.10mm, 0.20u DB-17 10 m 0.1 mm G3 G17 0.2 um VND
127-1722 DB-17 20m, 0.10mm, 0.10u DB-17 20 m 0.1 mm G3 G17 0.1 um VND
221-4722LTM DB-17ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid DB-17ms 20 m 0.18 mm G3 G17 0.18 um VND
222-4712LTM DB-17ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid DB-17ms 15 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
G3900-63028 DB-17ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod DB-17ms 15 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
G3900-65001 DB-17MS 15m,0.25mm,0.25um,5mDG,5inLTM,LL DB-17ms 15 m 0.25 mm G3 G17 0.25 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE