AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

PLOT

CP (Chrompack)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
CP-SilicaPLOT

CP-SilicaPLOT

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
CP8564 CP-SilicaPLOT 30m x 0.25mm x 3um VND
CP8566 CP-SilicaPLOT 15m x 0.32mm x 4um VND
CP8567 CP-SilicaPLOT 30m x 0.32mm x 4um VND
CP8568 CP-SilicaPLOT 60m x 0.32mm x 4um VND
CP8569 CP-SilicaPLOT 15m x 0.53mm x 6um VND
CP8570 CP-SilicaPLOT 30m x 0.53mm x 6um VND
CP8571 CP-SilicaPLOT 60m x 0.53mm x 6um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE